Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.latkylutom.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.latkylutom.cz je Ivo Tománek, sídlem Vítězná 2756/9g, 70200 Ostrava 1, IČ:48416207. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb), vše ve znění novel.

Uzavření kupní smlouvy – kupní smlouva nabývá účinnosti dnem odeslání objednávky kupujícím.

Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit a pro nákup s nimi i souhlasit. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující je v souladu s § 53 odst. 7 obč.z. oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě (v souladu s § 53 odst. 8 Obč.Z. se toto právo nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu). Kupující, který je podnikatel, nemůže toto právo uplatnit. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. A musí tak učinit písemně – emailem na obchod@latkylutom.cz, což zajistí zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží na adresu prodávajícího (Ivo Tománek, Vítězná 2756/9g, 70200 Ostrava 1). Doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocením.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud tak neučiní, může prodávající snížit kupní cenu o náklady vynaložené k tomu, aby zboží uvedl do původního stavu.

Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu včetně dopravného, ale podle nejnižšího tarifu vhodného pro odesílané zboží, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceného zboží, na účet, který kupující uvede.

U látek řezaných na míru nemá spotřebitel právo na vrácení zboží

V případě nepřevzetí zásilky od přepravní služby a při jejím následném vrácení, bude zákazníkovi účtována náhrada za dopravné v případě platby předem a v případě dobírky smluvní pokuta ve výši 500kč ( náklady na dopravu + pokuta za porušení smluvních podmínek). Tyto náklady jsou soudně vymahatelné. 

 

Výměna zboží.

Kupující po dohodě s prodávajícím může zboží vyměnit za jiné zboží. Musí tak učinit nejpozději do 14 dnů od doručení zboží. Vrácené zboží nesmí být používáno, musí mít původní visačky a musí být vráceno v původním obalu nebo v podobném, aby zboží nebylo poškozeno při dopravě ani při balení.

 

Záruka

Záruku na zboží poskytuje prodávající v rozsahu obecně platných předpisů, to znamená, že platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou manipulací či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci, budou použity pro účely vyřízení objednávky (prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat do odvolání tohoto souhlasu kupujícím) a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1.1.2014


Souhlasím

Tato stránka využívá soubory cookie ke své funkčnosti Více informací